82436815_3011045818928020_4873414535102332928_o

อุปกรณ์อุดฟัน ทำนานแล้ว ต้องเปลี่ยนไหม ⁉️

“ ไม่จำเป็น ” เนื่องจากปรอทที่ออกมาจากอมัลกัมมีน้อยมาก
จนไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญโดยองค์การอนามัยโลก (WHO)
ประกาศว่า “ยังไม่มีการศึกษาวิจัยที่พบว่าอมัลกัมที่ใช้อุดฟัน
เป็นอันตรายกับร่างกาย”…

แต่หากวัสดุมีการแตกหัก หรือหลุดควรรับการซ่อมแซม
หรือ รื้อวัสดุอุดอมัลกัมภายใต้การดูแลของทันตแพทย์
และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อป้องกันพิษจากไอปรอทขณะรื้อค่ะ