เบ็ดเตล็ด (Check-up/Preventive Treatment)

รายการ ค่ารักษา
ตรวจสุขภาพช่องปาก
(Oral examination)
300 – 500
ค่าปลอดเชื้อ
(Sterilization)
40
X-Ray ฟิล์มเล็กในปาก/ฟิล์ม
(Intraoral x-ray / film)
200
X-Ray ฟิล์มใหญ่หน้าข้าง/ฟิล์ม
(Extraoral x-ray / film)
800
X-Ray ฟิล์มใหญ่หน้าตรง/ฟิล์ม 800
พิมพ์ปากเพื่อจัดฟัน
(Dental impression)
1,000
ฉีดยาชาเฉพาะที่/ครั้ง 100
กรอแต่งฟัน/ซี่ 100 – 300

 

อุดฟันทั่วไป (Filling Treatment)

รายการ ค่ารักษา
อุดฟันชั่วคราว/ด้าน
(Temporary filling / surface)
300
วัสดุสีฟัน สีโลหะ ด้านแรก
(Amalgam filling 1 surface)
700 – 1,000
วัสดุสีฟัน สีโลหะ ด้านต่อไป ด้านละ
(Amalgam next surface)
700
วัสดุสีฟันเหมือนฟัน ด้านแรก
(Composite filling 1 surface)
800 – 1,100
วัสดุสีฟันเหมือนฟัน ด้านต่อไป ด้านละ
(Composite filling next surface)
700
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน
(Diastema closure)
1,500 – 3,000
อุดฟันหลังรักษาคลองรากฟัน/ซี่
(Composite filling for endodontically treated tooth)
2,000 – 2,500

 

รักษาโรคเหงือก (Periodontal Treatment)

รายการ ค่ารักษา
ขูดหินปูน+ขัดฟัน
(Scaling and polishing)
900 – 1,500
Airflow
(Stains removing)
1,500
เกลารากฟัน/ซี่
(Root planning per tooth)
300
เกลารากฟันเหมาด้าน/ด้าน
(Root planning per quadrant/side)
1,500
ศัลย์ปริทันต์เพิ่มความยาวตัวฟัน
(Crown Lengthening)
2,000 – 3,000

 

การผ่าตัด (Oral Surgery)

รายการ ค่ารักษา
ถอนฟัน/ซี่
(Simple extraction)
800 – 1,400
ถอนฟันโดยการผ่าตัดร่วม หรือ ฟันคุด/ซี่
(Surgical extraction)
1,300 – 1,600
ผ่าฟันคุด/ซี่
(Wisdom tooth extraction)
2,500 – 4,500
ผ่าฟันฝัง/ซี่
(Embedded tooth extraction)
4,500 – 6,500
ตัดแต่งเนื้อเยื่อยึดในช่องปาก/ตำแหน่ง
(Frenectomy)
3,000 – 4,000
ตัดแต่งเหงือกไม่ต้องกรอกระดูกร่วม/ซี่
(gingivectomy)
2,500
ตัดแต่งเหงือกแบบกรอกระดูกร่วม/ซี่
(gingivoplasty)
3,500
ตัดแต่งปุ่มกระดูก (/ตำแหน่ง) 3,000 – 5,000
ปลูกกระดูก(ไม่รวมค่าวัสดุ)/ตำแหน่ง
(Bone grafting)
4,000 – 5,000
ผ่าตัดยกไซนัสสำหรับงานรากเทียมแบบปิด 15,000
ผ่าตัดยกไซนัสสำหรับงานรากเทียมแบบเปิด 25,000
ตัดไหม+ล้างแผล (Stitches off) 100

 

จัดฟัน (Orthodontic/Braces treatment)

รายการ ค่ารักษา
จัดฟันโลหะ
(metal bracket)
36,000 – 45,000
จัดฟันใสเซรามิก
(Ceramic bracket)
65,000
จัดฟันโลหะ Self ligate bracket (Metal) 75,000
จัดฟันเซรามิก Self ligate bracket (Clear) 80,000
จัดฟันโลหะ AOSC
(AOSC bracket)
60,000
จัดฟันใส บนหรือล่าง (/ชุด)
(Clear aligner(one arch)/set)
6,000
จัดฟันใส บนและล่าง (/ชุด)
(Clear aligner(full arch)/set)
11,000
ค่า Set up model จัดฟันใส
(Set up model for clear aligner)
3,000
Toothbox Smile Mini (ไม่เกิน 8 ชิ้น) 40,000
Toothbox Smile Express (ไม่เกิน 16 ชิ้น) 50,000
Toothbox Smile Lite (ไม่เกิน 32 ชิ้น) 70,000
Toothbox Smile Full (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น) 100,000
Toothbox Smile Extraction (เคสถอนฟัน) 130,000
Invisalign Express (14 arch) 90,000
Invisalign Go (40 arch) 90,000
Invisalign Lite (28 arch) 150,000
Invisalign Essential (40 arch) 150,000
Invisalign Full Unlimited 
(ไม่จำกัดจำนวนชุด/unlimited)
180,000
Invisalign additional aligner/Set 20,000
ถอดเครื่องมือ + ขัดกาว
(Removing fixed appliance)
1,500
หมุด/ชิ้น
(Mini Screw/piece)
4,500
เครื่องมือจัดฟันขยายขากรรไกร
(Removable appliance/active plate)
5,000
ปรับเครื่องมือจัดฟันถอดได้ (/ครั้ง) 100
อุปกรณ์ยกการสบฟัน
(Turbo bite)
500
ค่าติดอุปกรณ์จัดฟันหลุด (/ตัว) 500 – 1,000
รีเทนเนอร์ใส/ชิ้น
(Clear retainer/arch)
3,000
รีเทนเนอร์ใสสำหรับคนนอนกัดฟัน/ชิ้น
(Unbreakable clear retainer/arch)
4,500
รีเทนเนอร์ใส Viviera/3 ชุด
(Viviera retainer/3set)
22,000
รีเทนเนอร์ลวด/ชิ้น
(Metal wire retainer/arch)
2,500
เพิ่มท่อรีเทนเนอร์ลวด/ชิ้น 200
เพิ่มลายพิเศษบนรีเทนเนอร์ลวด/ชิ้น 300
รีเทนเนอร์ใส (ใส่ทานข้าวได้) (/ชิ้น)
(Clear retainer/arch)
5,500
รีเทนเนอร์เหล็ก/ชิ้น
(Chrome cobalt retainer/arch)
6,500
ปรับรีเทนเนอร์/ครั้ง
(Adjust retainer)
200
เพิ่มฟันปลอมบนรีเทนเนอร์/ซี่
(Add more tooth to retainer/tooth)
500

 

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Cosmetic dental treatment)

รายการ ค่ารักษา
วีเนียร์คอมโพสิต/ซี่
(Direct composite resin veneer/tooth)
3,000
วีเนียร์เซรามิก/ซี่
(Ceramic veneer/tooth)
12,000
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน
(Home bleaching kit)
5,000
ฟอกสีฟันที่คลินิก
(Office bleaching (Cool light))
5,000
ฟอกสีฟันที่คลินิก น้ำยา Opalescence
(Office bleaching (Opalescence))
8,000
ฟอกสีฟันที่รักษาคลองรากฟัน/ซี่
(Internal bleaching/tooth)
2,500
ถาดฟอกสีฟัน/ชิ้น
(Home bleaching tray/piece)
1,500
Snap on smile/piece 8,000
เฝือกสบฟันนิ่ม/ชิ้น
(Soft splint/piece )
2,500
เฝือกสบฟันแข็ง/ชิ้น
(Hard splint/piece )
5,000
กรอปรับเฝือกสบฟันแข็ง
(Adjust hard splint)
100
อุปกรณ์กันการนอนกรน/ชิ้น
(CPAP/OPM)
20,000

 

คลองรากฟัน (Root canal treatment)

รายการ ค่ารักษา
ฟันหน้า
(Anterior/Incisor/Front tooth)
8,000
ฟันกรามน้อย
(Premolar tooth)
10,000
ฟันกรามใหญ่
(Molar tooth)
12,000
รักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน
(Emergency treatment/Root canal debridement)
1,500 – 2,000
รักษาคลองรากฟันซ้ำชำระเพิ่ม
(Retreated endodontic treatment add)
1,000
รักษาคลองรากฟันในแบบคงความมีชีวิต
(Vital pulp therapy)
3,500

** ค่าบริการการรักษาราก ไม่รวม ค่าบูรณะฟันที่จำเป็นทั้งก่อนและหลังการรักษา **
(** The treatment fee doesn’t include the fee of final restoration **)

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontic/Child Treatment)

รายการ ค่ารักษา
อุด PRR ด้านแรก (PRR filling 1 surface) 600
อุด PRR ด้านต่อไป (PRR filling next surface) 400
ถอนฟัน/ซี่ (Extraction/tooth) 500 – 600
เคลือบฟลูออไรด์ (Fluoride treatment) 500 – 600
เคลือบหลุมร่องฟัน/ซี่ (Sealant/tooth) 500 – 600
รักษาโพรงประสาทฟัน (PULPOTOMY) 2,000
รักษาโพรงประสาทฟัน (PULPECTOMY) 4,000
ครอบฟันโลหะ/ซี่ (Stainless steel crown) 3,000
เครื่องมือรักษาช่องว่าง (Space maintainer appliances) 3,000

 

ฟันปลอม (Prosthesis)

รายการ ค่ารักษา
ฟันปลอมฐานโลหะ/ชิ้น
(Partial denture (Metal base))
8,000
เพิ่มฟันบนฟันปลอม ซี่ละ
(Add more tooth to denture/tooth)
500
ตะขอสีเหมือนฟัน/ตัว
(Acetal clasp/piece)
1,500
ฟันปลอมฐานพลาสติก/ชิ้น
(Partial denture (Acrylic base))
2,000 – 3,000
เพิ่มฟันบนฟันปลอม ซี่ละ
(Add more tooth to denture/tooth)
500
เสริมตะแกรง
(Metal framework enhance)
1,500
ฟันปลอมฐานพลาสติกแบบนิ่ม /ชิ้น ซี่แรก
(Partial denture (Valplast))
6,500
เพิ่มฟันบนฟันปลอม ซี่ละ
(Add more tooth to denture/tooth)
500
ฟันปลอมทั้งปาก/ชิ้น
(Complete denture /arch)
15,000
เสริมฐานฟันปลอม
(Reline denture)
2,000
เปลี่ยนฐานฟันปลอม
(Rebase denture)
3,000
ซ่อมฟันปลอม
(Denture repair)
1,500
ครอบฟันโลหะล้วน
(Full metal crown/Non precious)
10,000
ครอบฟันโลหะล้วน
(Full metal crown/Semi precious)
14,000
ครอบฟันโลหะล้วน
(Full metal crown/High precious)
20,000
ครอบฟันโลหะผสมเซรามิก
(Porcelain fused to metal/Non precious)
10,000
ครอบฟันโลหะผสมเซรามิก
(Porcelain fused to metal/Semi precious)
12,000
ครอบฟันโลหะผสมเซรามิก
(Porcelain fused to metal/High precious)
18,000
ครอบฟันเซรามิกล้วน
(All ceramic crown)
15,000
ครอบฟันคอมโพสิต
(Composite crown)
8,000
เดือยฟันพลาสติก
(Fiber post)
4,000
เดือนฟันโลหะ
(Metal crown)
5,000
ก่อแกนฟัน/ซี่
(Core build up/tooth)
1,000
ครอบฟันชั่วคราว
(Temporary crown/tooth)
1,000
ยึดครอบฟันชั่วคราว
(Temporary cement/tooth)
500
ยึดครอบฟันถาวร
(Permanent cement/tooth)
1,000