51102515_2354321081267167_75349179664171008_o

รู้หรือไม่ ⁉️ บุหรี่ เสี่ยงฟันหมดปาก มากกว่าคนไม่สูบ 2 เท่า

เพราะ หากป่วยเป็นโรคปริทันต์ จะรักษาไม่หายขาด หรือถ้าต้องถอนฟัน ผ่าฟันคุด

แผลก็จะหายช้า ติดเชื้อง่าย และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นมะเร็งได้