60391380_2501817323184208_4219586990707834880_o

น้ำลาย มีส่วนช่วยป้องกันฟันผุได้

น้ำลายนอกจากจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นของปากแล้ว
ยังมีส่วนช่วยป้องกันฟันผุ โดยน้ำลายจะทำหน้าที่ปรับสภาวะกรด-ด่างในช่องปาก
เพื่อลดความรุนแรงของกรดที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์ในปากที่เป็นสาเหตุของโรคฟันผุนั่นเอง