61621506_2528150683884205_5501303543635640320_o

คนที่สูบบุหรี่มีอัตราเสี่ยงสูง
ต่อการเป็นมะเร็งในช่องปาก

ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำให้สังเกตุตัวเองหากมีอาการ เช่น เป็นแผลในช่องปากนานๆ
มีอาการปวดแสบปวดร้อน หรือมีแผลที่มีลักษณะเหี่ยวย่นจากเนื้อเหงือก หรือเนื้อแก้มข้างๆ
อย่านิ่งนอนใจให้รีบไปพบแพทย์ทันที