44574550_2185879678111309_8401382160451239936_o

รีเทนเนอร์ จำเป็นแค่ไหน?

 รีเทนเนอร์จะช่วยคงสภาพฟันให้สวยงาม เนื่องจากกระดูกและเหงือกหุ้มฟันต้องใช้เวลา
ในการปรับสภาพเข้ากับตำแหน่งใหม่ จึงจำเป็นต้องใส่รีเทนเนอร์อย่างสม่ำเสมอในช่วงแรก
เพื่อประคองฟันไม่ให้เคลื่อนไปจากตำแหน่งที่จัดไว้เสร็จแล้วนั่นเอง