65958363_2591392847559988_3473406748822339584_o

การแปรงฟันไม่ถูกวิธี
อาจทำให้เหงือกร่นและคอฟันสึกได้

การแปรงฟันด้วยการถูไปมาในแนวนอน อาจทำให้เหงือกร่นและคอฟันสึกได้ฟัน
โดยอาการเหงือกร่นที่เกิดจากการแปรงฟันมักเกิดขึ้นบริเวณฟันเขี้ยว
ฟันกรามน้อย และฟันกรามตรงกระพุ้งแก้มนั่นเอง